PRIVCAYVERKLARING BLEND INTERIEUR . STYLING

BLEND Interieur . Styling, gevestigd aan de Pelmolenlaan 5, 3404dc IJsselstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.blendinterieurstyling.nl

BLEND Interieurstyling.nl
Pelmolenlaan 5
3404dc IJsselstein
+31 6 46063425

BLEND houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt mee dat wij in elk geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. 

 

Persoonsgegevens die BLEND verwerkt

BLEND verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt. Hieronder een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor‐ en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E‐mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Met welk doel verzamelen wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door BLEND verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het versturen van offertes, orderbevestigingen en facturen
 • Het versturen van informatie over je project/opdracht
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Leveranciers te informeren over het leveringsadres
 • Je te kunnen bellen of e‐mailen indien om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Minderjarigen
BLEND heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van de kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij die informatie verzameld hebben over een minderjarige, neem dan contact op met info@blendinterieurstyling.nl en wij verwijderen deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
BLEND neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BLEND) tussen zit.

Cookies die BLEND gebruikt
BLEND gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen de browser van je computer of telefoon. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen opgeslagen worden. De analytische cookies worden gebruikt door derden,  zoals bijvoorbeeld social media bedrijven: 

Cookies: Google Analytics, Pinterest en Facebook

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Bewaartermijn
BLEND bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur‐, betaal‐ en bestelgegevens 7 jaar bewaren.

Beveiliging
Wij nemen de beveiliging van je gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of tegen onrechtmatige verwerking op welke manier dan ook. Als je het idee hebt dat deze gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met info@blendinterieurstyling.nl.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze samenwerkende partijen die nodig was om tot uitvoering van de opdracht te komen.. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw/jullie gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met BLEND op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.